How to submit a copyright infringement claim to vHost.vn?

5.1.2 Bản quyền
vHost và khách hàng có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế…. đối với các sản phẩm, nội dung được sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Mọi phát hiện liên quan đến những vấn đề trên thuộc bên nào, Bên đó trực tiếp chịu trách nhiệm.

A translation with Google Translate:

5.1.2 Copyright
vHost and its customers are responsible for respecting and enforcing regulations and policies on software copyright, copyrights, inventions and patents. For products, the content is used in the process of providing services.
Any findings related to the above issues belong to any party, the Party is directly responsible.

vhost.vn/quy-dinh-su-dung-dich-vu


vHost.vn also has the «Terms of Services» page in English: vhost.vn/en/terms-of-services

Prohibited Content

We prohibited these content as below: (including but not limited to:

  • <…>
  • content that is an infringement of patented technologies and software, trademarks and intellectual copyright

See an example of my real copyright infringement claim to Host.vn.